TEXTILE INOVATION ENGINEERING

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมนวัฒนกรรมสิ่งทอ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธับุรี

      การพัฒนาด้านวัสดุในปัจจุบัน โดยเฉพาะวัสดุพอลิมอร์ เส้นใย สิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป สิ่งทอป็นวัสดุหนึ่ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีหลักสูตรการสอนสิ่งทอเชิงวิศวกรรมศาสตร์ที่เดียวในประเทศไทยที่ได้เปิดหลักสูตรด้านสิ่งทออย่างครบวงจรเพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้ชิงลึกเข้าไปทำงานในส่วนงานการผลิตสิ่ทอโดยเฉพาะ ในปัจจุบันอุตสหกรรมทั้งในประเทศและต่งประเทศมีการนำวัสดุสิ่ทอมาใช้อย่างหลากหลายอาทิเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอเพื่อโยธา สิ่งทอเพื่อสิ่งก่อสร้าง สิ่งทอทางการเกษตร สิ่งทอทางการแพทย์และอีกมากมายภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอได้พัฒนาหลักสูตรสาขาวิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมปัจจุบันโดยมีพื้นฐานวิศวกรรมศสตร์ วัสดุพอลิมอร์ วัสตุสิ่งทอ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตบุคคลากร ผลิตงานวิจัย คิดคันการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมสิ่งทอที่มความต้องการใช้งานอย่างมากในอนาคต

 

มีกลุ่มวิชาอะไรบ้าง?

1.กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์
และเส้นใย

 • การผลิตเส้นใยสังเคราะห์ (Synthetic Fiber)
 • การผลิตเส้นใยสังเคราะห์เพื่อผิวสัมผัส (Texture Yarn)
 • การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)

2.กลุ่มวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ

 • เส้นใย (Fibers)
 • กระบวนการปั่นด้าย (Spinning)
 • กระบวนการทอผ้า (Weaving)
 • กระบวนการถักผ้า (Knitting)
 • กระบวนการผลิตผ้าไม่ทอ (Nonwoven Production)
 • การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)

3.กลุ่มวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมสี และสิ่งทอ

 • การเตรียมผ้า (Preparation Process)
 • ฟอกย้อมสีสิ่งทอ (Dyening)
 • การพิมพ์สีสิ่งทอ (Printing)
 • การแต่งสำเร็จสิ่งทอ (Finishing)
 • การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)

4.กลุ่มวิชาวิศวกรรมการจัดการ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

 • การจัดหาและเตรียมวัตถุดิบ (Sourcing)
 • การจัดแบบตัด (Patterning)
 • การเย็บ (Sewing)
 • กระบวนการตกแต่ง (Finishing)
 • การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)