รายนามผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากร

ดร.นที ศรีสวัสดิ์

หัวหน้าภาควิชา

ผศ.สุนีย์ หทัยวสีวงศ์

รองหัวหน้าภาคฝ่ายบริหาร

ดร.นารีรัตน์ จริยะปัญญา

รองหัวหน้าภาคฝ่ายวิชาการ

ผศ.พรรณราย รักษ์งาร

รองหัวหน้าภาคฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.อารียา ตงสาลี

ธุรการภาควิชา

ผศ.ดร.บิณฑสันต์ ขวัญข้าว

ประธานหลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ

อาจารย์กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์และเส้นใย

ผศ.ดร.สิริพรรณ เมธนาวิน

ดร.นรรจพร เรืองไพศาล

ดร.นิธินาถ ชิตพงศ์

ดร.นที ศรีสวัสดิ์

อาจารย์กลุ่มวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ

ผศ.ดร.บิณฑสันต์ ขวัญข้าว

ผศ.ดร.สมนึก สังข์หนู

รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์

ดร.วิชุดา จันทร์ประภานนท์

อาจารย์ศิริวรรณ ศรีธรรมรงค์

อาจารย์กลุ่มวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมสีสิ่งทอ

ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ

ผศ.ดร.ปิยนุช จริงจิตร

อาจารย์สุรพล ตรงต่อศักดิ์

ดร.ธีรกัญญา ศรีโพธิ์

อาจารย์กลุ่มวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมสีสิ่งทอ

อาจารย์กฤษณ์ พุ่มเฟือง

ผศ.จันทนา สุดแดน

ผศ.อรทัย ตั้งสิรินฤนาท

ผศ.สุนีย์ หทัยวสีวงศ์

ผศ.อารียา ตงสาลี

ดร.นารีรัตน์ จริยะปัญญา