7/12/2020

ทีมนวัตกรรมจัดการขยะพลาสติก ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทนวัตกรรมรีไซเคิลวัสดุพลาสติกเสริมแรงด้วยเส้นใยคาร์บอนในห้องปฏิบัติการ โครงการประกวดนวัตกรรมชิ้นงานการคัดแยกขยะ